Stypendia Potrafisz Polsko

Program stypendialny Potrafisz Polsko przeznaczony jest dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczniowskich klubów i stowarzyszeń sportowych oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków socjoterapii, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w kierunku rozwoju sportowego, edukacyjnego bądź artystycznego. Nie oceniamy dotychczasowych osiągnięć – wystarczą chęci i dotychczasowe działania świadczące o podejmowaniu kroków w wybranym kierunku rozwoju.

Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego, pełnoletni wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego bądź Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wychowawca bądź dyrektor uczniowskiego klubu sportowego, stowarzyszenia bądź ośrodka.

Formularz wniosku znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Wypełniony Wniosek należy przesłać na adres: Fundacja Potrafisz Polsko, ul. Techników 28, 02-468 Warszawa do dnia 12 stycznia 2018 roku.

W ramach Programu stypendialnego Potrafisz Polsko planuje się przyznanie do 15 jednorazowych stypendiów, w wysokości 1 000 złotych. Środki przeznaczone na dofinansowanie szczególnie uzdolnionych uczniów pochodzą z akcji 1% dla Fundacji Potrafisz Polsko za rok 2016.

Stypendium powinno zostać wydatkowane do 15 czerwca 2018 roku na cele określone we Wniosku o przyznanie stypendium.

Każdy uczeń uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, któremu zostanie przyznane stypendium, musi mieć wyznaczonego opiekuna. Opiekunem Stypendysty może zostać pedagog, który będzie sprawował opiekę dydaktyczną oraz nadzór merytoryczny nad Stypendystą, a także udzielał mu pomocy w wykorzystaniu stypendium jak najefektywniej, zgodnie z wyznaczonymi celami.

Ponad to, Opiekun Stypendysty zobowiązany jest do monitoringu osiągnięć Stypendysty poprzez sporządzenie Sprawozdania końcowego, zgodnie ze wzorem, który znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania” do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Komisja Stypendialna dokona oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie stypendium, w oparciu o umiejętności i zdolności ucznia, jego predyspozycje, dostęp do zasobów wiedzy oraz opinię na temat umiejętności i wiedzy ucznia, sporządzoną przez nauczyciela/wychowawcę/dyrektora klubu sportowego, stowarzyszenia sportowego bądź ośrodka.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi bądź kandydatowi na Opiekuna Stypendysty w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia pracy Komisji Stypendialnej, a lista uczniów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz fb: https://www.facebook.com/potrafiszpl/.

Fundacja Potrafisz Polsko! | Stypendia Potrafisz Polsko