Czym jest regranting?

Czym jest regranting?
Regranting to mechanizm finansowania, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. Granty są bezzwrotne i służą realizacji celów ważnych społecznie.

Na czym polega nasz projekt?
Projekt Fundacji Potrafisz Polsko polega na dofinansowaniu ciekawych inicjatyw społecznych, realizujących cele charytatywne. Chcemy pomóc mniejszym organizacjom w urzeczywistnieniu projektów, które mogą pomóc potrzebującym.

Dlaczego to robimy?
Głównym celem Fundacji Potrafisz Polsko jest aktywizacja środowisk lokalnych. Pragniemy wspierać organizacje społeczne, działające charytatywnie. Dążymy przede wszystkim do zbudowania kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

Celem Programu Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych, na jego potrzeby przeznaczono 300 000 PLN. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 PLN oraz obywatelskie grupy nieformalne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu OPP.

Harmonogram realizacji zadań musi być przewidziany w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 do 5 000 PLN. Minimalna wartość wkładu własnego to 5% wartości dotacji. Wkładem niefinansowym może być wolontariat lub praca społeczna. Wydatki w ramach konkursu muszą być niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, faktycznie poniesione, udokumentowane, przewidziane w budżecie projektu i zgodne z wytycznymi regulaminu projektu. Ze środków Programu pokrywane będą następujące kategorie kosztów: koszty merytoryczne (wynagrodzenia, materiały, wynajem sal, sprzęt itp.), koszty obsługi zadania publicznego – do 5% dotacji (kierowanie projektem, obsługa administracyjna, księgowa, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz itp.), inne koszty – promocja (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe).

Informacja na temat ogłoszenia otwartego konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.potrafiszpolsko.net/, na której udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa oraz wzory wniosków na co najmniej 2 tygodnie przed uruchomieniem konkursu. Wnioski (fiszki) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Fundacji Potrafisz Polsko drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@potrafiszpolsko.net lub drogą pocztową na adres ul. Techników 28, 02-468 Warszawa z dopiskiem „Program Potrafisz Polsko!” w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu pilotażowego ogłoszonego na 2017 r. uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, kryterium formalnym jest poprawne wypełnienie oferty zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.potrafiszpolsko.net oraz złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ofert w ramach Programu Potrafisz Polsko! 2017.

Wymaganymi załącznikami są: aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji, sprawozdanie finansowe za 2015 r., w przypadku oddziału terenowego pełnomocnictwo do działania w ramach konkursu, a w przypadku grup niesformalizowanych oświadczenie osób reprezentujących organizację o wyrażeniu zgody na prowadzenie obsługi administracyjnej dotacji. Wersję papierową wniosku i załączników wysyłają tylko Wnioskodawcy, którzy otrzymują dofinansowanie.

Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych projektów, w ramach której weryfikuje kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę: realność wykonania, innowacyjność, efektywność społeczna i ekonomiczna – poziom zaangażowania społeczności lokalnej, przydatność, działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej, nowatorskie podejście do promocji projektu. Łączna liczba punktów jaką można otrzymać to 130 pkt.

Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator Programu uzgadnia z Oferentami kosztorys i harmonogram, które stanowić będą załączniki do umowy. Niezłożenie załączników w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z dofinansowania. W przypadku decyzji o dofinansowaniu z Oferentem zostanie podpisana umowa. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu przez strony umowy, w terminie określonym w umowie. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie danych. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji zadania powinny być opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany ze środków Programu Potrafisz Polsko!” oraz zawierać logo Programu.

Sprawozdanie z wykonania zadania należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia jego realizacji. W części finansowej należy wskazać wszystkie koszty jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu. Do sprawozdania załącza się kopie faktur (rachunków). Konsekwencją rażących uchybień w rozliczeniu dotacji może być zwrot części lub całości przyznanego dofinansowania. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Fundacja Potrafisz Polsko! | Czym jest regranting?