Program Potrafisz Polsko!

Aplikuj już teraz

UWAGA!

Szanowni Państwo!

Dziękujemy serdecznie za tak duże zainteresowanie Programem Regrantingowym Potrafisz Polsko. Niektóre wartościowe projekty nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet konkursu w etapie pilotażowym. Jednocześnie organizacje, którym nie udało się uzyskać dofinansowania w tej edycji serdecznie zapraszamy do kolejnej, która rozpocznie się już niebawem.

 

Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych projektów w Programie Potrafisz Polsko:

 1. „Defibrylator automatyczny AED dla OSP GRS Starówka” – Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka
 2. „Wielisławski włóczykij” – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych: Naukowych, Innowacyjnych, Artystycznych SILNIA
 3. Integracja dla Rozwoju – „Start”
 4. „ GRAMY DLA WIOLI” – Stowarzyszenie Sportowe ODRA CHOBIENIA
 5. XVI Piknik nad Odrą – Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic
 6. #Queen – królowa jest tylko jedna – Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”
 7. Razem spełniamy dziecięce marzenia – STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIECIA
 8. „Region fleszem i pędzlem malowany” – Szkoła Podstawowa w Słębowie
 9. Integracyjno-dydaktyczny piknik historyczny! – Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
 10. „368 Maraton” – Stowarzyszenie Kierunek Więcbork
 11. „Jestem Kobietą potem Mamą”- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
 12. „Widzę, słyszę, czuję – doświadczam świata” – Stowarzyszenie „OTWARTE UMYSŁY”
 13. Projekt „Dzieci Dzieciom” – Fundacja Pomimo Wszystko
 14. „Sportowo działamy – nudzie się nie damy” – boisko sportowe dla mieszkańców wsi Huszcza – Aktywni na wsi
 15. Pierogi na ludowo – Stowarzyszenie Przyjazne Misie
 16. MIĘDZYPOKOLENIOWE IGRASZKI KUCHENNE – Stowarzyszenie LAS
 17. Uczniowie – mieszkańcom. Ogród sensualny z elementami wikliny – Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych
 18. Nasze miejsce, czyli miejsce dla nas! – Stowarzyszenie ”Lepsza Przyszłość”
 19. AKTYWNOŚC RUCHOWA ŁĄCZNIKIEM POKOLENIOWYM – AKTYWNI ZAWSZE
 20. Przełammy TABU – Seksualność Niepełnosprawnych Intelektualnie rzecz ludzka – warsztaty praktyczne dla rodziców – Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Koniczynka
 21. 10 strzałów dla Ojczyzny – stowarzyszenie Pro Memoria
 22. Letnie impresje muzyczne dla Hani i Alicji – pomagamy koncertowo – Fundacja Auxilium
 23. ŚWIĘTO ULICY – ŚLADEM LOKALNYCH ARTYSTÓW – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY „PERSIINA”
 24. Wakacje z Fundacją MAK – fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet
 25. Bieg Herosa – Ludowy Klub Sportowy „Kłos” w Olkuszu
 26. „Warsztaty 3D – wszystko da się wydrukować!” – Fundacja „Smyki na Start”
 27. Inicjatywy dla Pokoleń – Ochotnicza Straż Pożarna w Rabianach
 28. PROCHOWNIA – szkolenie instruktorów harcerskich – Okręg Mazowiecki ZHR
 29. Harcerska Odznaka Strzelecka – odznaka dla każdego młodego harcerza! – Chorągiew Stołeczna ZHP
 30. Spotkania Jagiellońskie – Fundacja Jagiellońska
 31. „Idea: zapewnić przyszłość” – Stowarzyszenie Idea Carpathia
 32. Na ludową nutę – Ochotnicza Straż Pożarna w Warze
 33. Klubokawiarnia w Sejnach- pomóżmy świetlicy uciec z piwnicy! – STOWARZYSZENIE ORIGO
 34. „Niebieski balonik-rodzinny piknik integracyjny”- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
 35. „ Różowa Plaża 2017” – Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza
 36. „Wystawa Stała 27 Pułku Piechoty w Politechnice Częstochowskiej” – Erasmus Student Network Politechnika Częstochowska
 37. Domowe ciepło ma początek w kuchni – „Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja”
 38. Wakacje w Łęczu z dawnymi rzemiosłami. – Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
 39. Kto Ty jesteś? Polak mały… – organizacja wielopokoleniowych warsztatów patriotycznych. – Nasza Szczycieńska Ziemia
 40. „Na ratunek – defibrylator” – Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieniu
 41. V FESTIWAL LITERATURY WIELORZECZE – Stowarzyszenie „Alternatywni”
 42. Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018 w Powiecie Pilskim. – NADNOTECKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W PILE
 43. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA KAŻDEGO czyli zagraj, zrozum, zintegruj się! – Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem
 44. „Marsz, marsz Dąbrowski” – Stowarzyszenie Vida Artis
 45. Zwierzęta – Ludziom – Stowarzyszenie Ekologiczne Centrum Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Morena
 46. Festyn Charytatywny „Bawimy się dla Franka” w stylu lat 70tych i 80 tych – Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej „CZAS”
 47. jesteśmy zdolne, potrzebne i kochane – pierwsze takie wakacje – Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „Helenów”
 48. A Ty w co dziś grałeś? – Koszalińska Kompania Rycerska
 49. DOLICKA AKADEMIA WOLONTARIATU – MOBILNY PRZYSTANEK WOLONTARIATU – STOWARZYSZENIE „UWIERZYĆ W SIEBIE”

Gratulujemy wszystkim organizacjom!

 

 

 

Czym jest regranting?
Regranting to mechanizm finansowania, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. Granty są bezzwrotne i służą realizacji celów ważnych społecznie.

Na czym polega nasz projekt?
Projekt Fundacji Potrafisz Polsko polega na dofinansowaniu ciekawych inicjatyw społecznych, realizujących cele charytatywne. Chcemy pomóc mniejszym organizacjom w urzeczywistnieniu projektów, które mogą pomóc potrzebującym.

Dlaczego to robimy?
Głównym celem Fundacji Potrafisz Polsko jest aktywizacja środowisk lokalnych. Pragniemy wspierać organizacje społeczne, działające charytatywnie. Dążymy przede wszystkim do zbudowania kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

Jak działa regranting Potrafisz Polsko?

Celem Programu Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych, na jego potrzeby przeznaczono 300 000 PLN. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 PLN oraz obywatelskie grupy nieformalne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu OPP.

Harmonogram realizacji zadań musi być przewidziany w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 do 5 000 PLN. Minimalna wartość wkładu własnego to 5% wartości dotacji. Wkładem niefinansowym może być wolontariat lub praca społeczna. Wydatki w ramach konkursu muszą być niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, faktycznie poniesione, udokumentowane, przewidziane w budżecie projektu i zgodne z wytycznymi regulaminu projektu. Ze środków Programu pokrywane będą następujące kategorie kosztów: koszty merytoryczne (wynagrodzenia, materiały, wynajem sal, sprzęt itp.), koszty obsługi zadania publicznego – do 5% dotacji (kierowanie projektem, obsługa administracyjna, księgowa, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz itp.), inne koszty – promocja (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe).

Informacja na temat ogłoszenia otwartego konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.potrafiszpolsko.net/, na której udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa oraz wzory wniosków na co najmniej 2 tygodnie przed uruchomieniem konkursu. Wnioski (fiszki) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Fundacji Potrafisz Polsko drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@potrafiszpolsko.net lub drogą pocztową na adres ul. Techników 28, 02-468 Warszawa z dopiskiem „Program Potrafisz Polsko!” w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu pilotażowego ogłoszonego na 2017 r. uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, kryterium formalnym jest poprawne wypełnienie oferty zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.potrafiszpolsko.net oraz złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ofert w ramach Programu Potrafisz Polsko! 2017.

Wymaganymi załącznikami są: aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji, sprawozdanie finansowe za 2015 r., w przypadku oddziału terenowego pełnomocnictwo do działania w ramach konkursu, a w przypadku grup niesformalizowanych oświadczenie osób reprezentujących organizację o wyrażeniu zgody na prowadzenie obsługi administracyjnej dotacji. Wersję papierową wniosku i załączników wysyłają tylko Wnioskodawcy, którzy otrzymują dofinansowanie.

Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych projektów, w ramach której weryfikuje kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę: realność wykonania, innowacyjność, efektywność społeczna i ekonomiczna – poziom zaangażowania społeczności lokalnej, przydatność, działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej, nowatorskie podejście do promocji projektu. Łączna liczba punktów jaką można otrzymać to 130 pkt.

Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator Programu uzgadnia z Oferentami kosztorys i harmonogram, które stanowić będą załączniki do umowy. Niezłożenie załączników w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z dofinansowania. W przypadku decyzji o dofinansowaniu z Oferentem zostanie podpisana umowa. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu przez strony umowy, w terminie określonym w umowie. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie danych. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji zadania powinny być opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany ze środków Programu Potrafisz Polsko!” oraz zawierać logo Programu.

Sprawozdanie z wykonania zadania należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia jego realizacji. W części finansowej należy wskazać wszystkie koszty jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków). Konsekwencją rażących uchybień w rozliczeniu dotacji może być zwrot części lub całości przyznanego dofinansowania. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Program Potrafisz Polsko! - dokumenty do pobrania

Fundacja Potrafisz Polsko! | Program Potrafisz Polsko!